วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านผู้สูงวัย

เทคโนโลยีนำสมัย

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยหัวใจเเละบริการ

ภายในปี พุทธศักราช 2571

พันธกิจ MISSION

1. ขยายศักยภาพการให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองประชาชน

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้บริการเเละบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

3. สร้างสภาพเเวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคน

4. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเเละบุคลากรมีความสุข

5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Best Service
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
knowledge
องค์กรเเห่งการเรียนรู้
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
Scroll to Top