คณะผู้บริหาร

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

นายแพทย์สุรินทร์  นัมคณิสรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 นายแพทย์คมชิต ชวนัสพร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์)

นายแพทย์สุรจักร เหล่าสุวรรณ

ตำเเหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการเเละแผนงาน

นางสุขุมาล เนียมประดิษฐ์ ตำเเหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าพยาบาล

นางสาวพรสุดา ประพิศ

ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินเเละบัญชี

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชุติพนธ์ อัตราภรณ์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิง จรรยา เจนประเสริฐ

ตำแหน่ง แพทย์หญิงชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายภูริวัจน์ อัครพรไกรเลิศ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

นางสาวอุษา ลัภนลาภลอย

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นางสาวณิชชา ทับเกษมปิติโสภา ตำแหน่ง นักเทคนิคการเเพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลางเเละธนาคารเลือด

นางสาวนิชุดา เจริญศรี

ตำแหน่ง ทันตเเพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสาววิรัชฎา สุดแสง

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

Scroll to Top